• "ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง"  อ่านต่อ
  ประกาศนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
  ประกาศช่องทางแจ้งข่าวสาร แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  ประกาศเจตจำนงค์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.หนองสามวัง
  ประกาศ รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของ อบต.หนองสามวัง
  ประกาศมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
  ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
  ประกาศมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและประโยชน์ส่วนรวม
  ประกาศมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและสร้างขวัญกำลังใจ
  ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
  ประกาศแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษ
  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ประกาศการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล หมู่ที่ 1-13 ต.หนองสามวัง ประจำปี 2562
  ประกาศการเก็บ และขนขยะมูลฝอย ตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2560
  ประมวลจรรยาข้าราชการ อบต.หนองสามวัง
  ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
  ระยะเวลาในการให้บริการ (มาตรการลดขั้นตอนการบริการ)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรือง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศเจตนารมณ์
  ประกาศกำหนดนโยบายฯ
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยละอองขวัญ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแจ่มใส หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแม้นมินทร์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.64-001 สายถนนเลียบคลองแอล 12-13 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยมั่นศิริ หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาสนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเกตุสิงห์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาเกทอง หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยประเสริฐพงษ์)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยปลายแดน ๑๑-๑๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยสหกรณ์ 25 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 (ซอยชุมชนวัดกล้าชอุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งานบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตตำบลหนองสามวัง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายในตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพิ่มพูนสุข หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.๖๔-๐๐๑ สายถนนเลียบคลองแอล ๑๒ - ๑๓ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยสหกรณ์ ๒๘-๒๙ หมู่ที่ ๑, ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.๖๔-๐๐๑ สายถนนเลียบคลองแอล ๑๒ - ๑๓ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ทอง ๑๙ หมู่ที่ ๖
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๑๓
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เดช หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายแดน ๑๑-๑๒ (บริเวณท้ายซอยลุงเหียน หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนสมุทร ๒ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนสมุทร ๒ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองสำนัก หมู่ที่ ๘ (ซอยคงมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกปทุม หมู่ที่ ๑ (วัดป่าวิมุตตยาลัย)
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมรกต หมู่ที่ 6
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณสะพาน คสล.ภายในตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง สอบราคาจ้างโคงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกโสน หมู่ที่ ๑๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.46-001 สายถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.46-0001 สายถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.46-0001 สายถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  แบบแผนพัฒนาถ้องถิ่น
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 7
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 7
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 8
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองนาสงวน หมู่ที่ 12
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าสแตนเลส ขาพับสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้านลานกีฬา บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยสหกรณ์ 28-29 หมู่ที่ 1,5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ทอง 19 หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ 13 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เดช หมู่ที่ 11 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือพายไม้ ขนาดความยาว 5 เมตร จำนวน 13 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเยียนทรัพย์สิน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 ซอยจั่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมะเด่น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ (ซอยทหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนสมุทร 2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกวัชพืชคลองปลายแดน 12-13 หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกวัชพืชคลองปลายแดน 11-12 หมู่ที่ 8,9,10,11 และหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ แบบโต้ตอบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ แบบโต้ตอบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรีชา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองสำนัก หมู่ที่ 8 (ซอยคงมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นเด็กในร่ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนอนามัย จำนวน 150 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมรกต แยก 1 ยิ่งเจริญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยฉายแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกปทุม หมู่ที่ 1 (วัดป่าวิมุตตยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณสะพาน คสล.ภายในตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในตำบลหนองสามวัง ซอยเพิ่มพูนสุข หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยพูนผล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมรกต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกโสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะระบบสูบน้ำประปาบาดาล บ้านหนองนาสนาน หมู่ที่ ๑๑ (โรงเรียนวัดโปรยฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิด 8 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 161 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเกตุสิงห์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสหกรณ์ ๒๘-๒๙ หมู่ที่ ๑,๕
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปลายแดน ๑๑-๑๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.64-001 ถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบมือผลัก ชนิด 8 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ 6,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ทอง 19 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีหาญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5(ซอยสหกรณ์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองสาธารณะปลายแดน 11-12 พร้อมปรับเกลี่ยริมคลอง หมู่ที่ 8-12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นมถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำเดือน ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำเดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศองค์การบริหารตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยละอองขวัญ หมู่ที่ 8
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแจ่มใส หมู่ที่ 2
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแม้นมินทร์ หมู่ที่ 9
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.64-001 สายถนนเลียบคลองแอล 12-13 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยมั่นศิริ หมู่ที่ 11
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 8
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเกตุสิงห์ หมู่ที่ 3
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาเกทอง หมู่ที่ 12
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดับเบิ้ลแค็บ สำนักปลัด
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ดับเบิ้ลแค็บ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 (ซอยชุมชนวัดกล้าชอุ่ม)
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งพร้อมใช้งาน
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองสามวัง
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 1
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้านลานกีฬา บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 4
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กในร่ม จำนวน 1 ชุด
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพิ่มพูนสุข หมู่ที่ 4
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 182 วัน
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่ที่ 7
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 200 วัน
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสหกรณ์ 28-29 หมู่ที่ 1,5
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.64-001 สายถนนเลียบคลองแอล 12-13 บ้านหนองสามวัง หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 4) ซอยผู้ใหญ่เดช หมู่ที่ 11
  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อเรือพายไม้ ขนาด 5 เมตร จำนวน 13 ลำ
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ทอง19 หมู่ที่ 6
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้โชคชัย หมู่ที่ 13
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 211 วัน
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เดช หมู่ที่ 11

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <