• "ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสามวัง"


  การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
  วันพระราชทานธงชาติไทย
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 10/2564
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 9/2564
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 8/2564
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 7/2564
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 6/2564
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 5/2564
  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ตัวแทนลงดูความคืบหน้าขุดลอกวัชพืชคลอง 12
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 4/2564
  การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ถูกกักตัวในพื้นตำบลหนองสามวัง รอบที่ 3/2564
  นายกเทศมนตรีมอบชุด PPE ให้ศูนย์พักคอยและดูแลผู้ป่วยโควิด-19
  นายหยวก ประยงค์ นายกเทศมนตรีมอบของศูนย์พักคอย
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี เยี่ยมศูนย์พักคอยและดูแลผู้ป่วยโควิด-19
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
  รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ประจำปี 2564
  ประกาศ เทศบาลตำบลหนองสามวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศ เทศบาลตำบลหนองสามวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองสามวัง เรือง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองสามวัง เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสามวัง รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองสามวัง เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรือง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศเจตนารมณ์
  ประกาศกำหนดนโยบายฯ
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเทศบา่ลตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเทศบา่ลตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเทศบา่ลตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเทศบา่ลตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
  ประกาศเทศบา่ลตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว587
  การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว591
  ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กศ. มท0816.4/ว405
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 1
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจั่นเพ็ชร 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสำนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงเหียน หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาสนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยแม้นมินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยละอองขวัญ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ทอง ๑๙ หมู่ที่ ๖
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๑๓
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เดช หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายแดน ๑๑-๑๒ (บริเวณท้ายซอยลุงเหียน หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนสมุทร ๒ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนสมุทร ๒ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองสำนัก หมู่ที่ ๘ (ซอยคงมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกปทุม หมู่ที่ ๑ (วัดป่าวิมุตตยาลัย)
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมรกต หมู่ที่ 6
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณสะพาน คสล.ภายในตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง สอบราคาจ้างโคงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกโสน หมู่ที่ ๑๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.46-001 สายถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.46-0001 สายถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.46-0001 สายถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  แบบแผนพัฒนาถ้องถิ่น
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 7
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 7
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 8
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองนาสงวน หมู่ที่ 12
  โครงการขุกลอกคลองเสือโคร่ง หมู่ 2
  โครงการสร้างรางระบายน้ำในย่างชุมชน หมู่ที่5
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง บ้านคลองคันโท
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองแย่งช้าง บ้านคำหม่วย หมู่ที่ 5
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านนาแก้ว ม.8
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกบึงกระแด บ้านอู้ หมู่ที่ 4
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านดงบัง หมู่ที่ 6
  terat
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านนาแก้ว ม.8
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.๖๔-๐๐๑ สายถนนเลียบคลองแอล ๑๒-๑๓ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแม้นมินทร์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแจ่มใส หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเทศบา่ลตำบลหนองสามวัง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศราคากลางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองสำนัก หมู่ที่ 8 (ซอยคงมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นเด็กในร่ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนอนามัย จำนวน 150 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมรกต แยก 1 ยิ่งเจริญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยฉายแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกปทุม หมู่ที่ 1 (วัดป่าวิมุตตยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณสะพาน คสล.ภายในตำบลหนองสามวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในตำบลหนองสามวัง ซอยเพิ่มพูนสุข หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยพูนผล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมรกต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองดอกโสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะระบบสูบน้ำประปาบาดาล บ้านหนองนาสนาน หมู่ที่ ๑๑ (โรงเรียนวัดโปรยฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิด 8 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 161 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเกตุสิงห์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสหกรณ์ ๒๘-๒๙ หมู่ที่ ๑,๕
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปลายแดน ๑๑-๑๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.64-001 ถนนเลียบคลองแอล 11-12 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบมือผลัก ชนิด 8 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ 6,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ทอง 19 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีหาญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5(ซอยสหกรณ์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง 11 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองสาธารณะปลายแดน 11-12 พร้อมปรับเกลี่ยริมคลอง หมู่ที่ 8-12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นมถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ทดสอบข่าวหมวดจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคา 1

  ไม่พบข้อมูล

  ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมูที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแม้นมินทร์ หมูที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซอยแจ่มใส หมูที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.๖๔-๐๐๑ สายถนนเลียบคลองแอล ๑๒-๑๓ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวง
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยมั่นศิริ หมู่ที่ 11 (บ้านหนองนาสนาน)
  ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยละอองขวัญ หมู่ที่ 8

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <